Adatkezelési tájékoztató

1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Adatkezelő:

SITEL Kft. (Budapest 1119, Fehérvári út 98-95, Cg.: 01-09-691343, Tel: +36 1 371 2270, E-mail: sitel@sitel.hu)

Az Adatkezelő a Felhasználó által önkéntesen megadott adatokat az adat megadástól számított maximum 5 (azaz öt) évig kezeli, vagy addig az időpontig ameddig az érintett személy az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban rögzített elérhetőségein hozzájárulását írásban vissza nem vonja. 

2. HONLAP HASZNÁLATA ÉS REGISZTRÁCIÓ

A regisztrációval a felhasználó önkéntesen, egy alkalommal, egyféleképpen regisztrálhat a honlapon. A regisztrációt követően az érintett személy az általa megadott adatai alapján igénybe veheti, amennyiben ilyen lehetőség rendelkezésre áll, a honlapon a felhasználási feltételek szerint nyújtott szolgáltatásokat.

A regisztráció során a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, személyi adatait megadja, a szükséges nyilatkozatokat megteszi és a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit, továbbá a felhasználási feltételeket magára nézve kötelezőnek elfogadja.

Mindazon személyek is igénybe veszik a honlap szolgáltatásait, akik nem regisztráltak, de a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit kötelezőnek fogadják el azzal, hogy információszerzési céllal a honlapra belépnek és/vagy a honlapot felkeresik, ezáltal a honlapot tevékenységükkel használják.

Felhasználó jelen Adatkezelési Tájékoztató kifejezett elfogadásával és/vagy a honlap használatával kifejezetten hozzájárul az Adatkezelőnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató tételes szabályai szerinti adatkezeléséhez.

A honlapon történő regisztrációkor sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyt egyértelműen és kétséget kizáróan azonosítson. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

A Sitel Kft. nem köteles ellenőrizni, hogy a regisztráló által megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak, és a mindezekből esetlegesen eredő közvetlen vagy közvetett teljes kárért és egyéb jogkövetkezményekét a Sitel Kft. mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben jelszóval férhet hozzá a saját adataihoz, akkor azokat bármikor megváltoztathatja. A jelszó titkosságának védelme a regisztráló feladata. A regisztráló feladata az is, hogy adatait a megfelelő titkossággal kezelje. A Sitel Kft. a jelszó jogosulatlan használatáért, és az abból fakadó közvetett és közvetlen teljes kárért és egyéb jogkövetkezményekért nem felel.

A regisztrálással a regisztráló feltétel nélkül és visszavonhatatlanul vállalja, hogy a megadott regisztrációs adatokkal saját maga, vagy felhatalmazása alapján harmadik személy jár el, a Sitel Kft. a regisztrált adatokkal történő – saját érdekkörén kívüli eső - esetleges visszaélések jogkövetkezményeit a regisztrált személyre hárítja.

3. REKLÁM - PROMÓCIÓS AJÁNLATOK - DIREKT MARKETING

Az Adatkezelő a t felhasználói számára előzetes írásos hozzájárulásukat követően, esetenként egyedi tájékoztatást küldhet az adatkezelő termékeit, szolgáltatásit érintően.

A kezelt adatok köre:

 • e-mail cím
 • név

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő által az adatok kezelése addig az ideig tart, ameddig a felhasználó az ajánlatok megküldésére vonatkozó hozzájárulását vissza nem vonja. Az érintett személy az ajánlatok elfogadását követően bármikor úgy dönthet, hogy nem szeretne tovább ajánlatokat kapni.

A törlésre az ajánlatban megjelölt linken, illetve a honlapon előírt egyéb módon, továbbá a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt adatkezelői elérhetőségre küldött e-mail vagy postai küldeményként mondhatja le a szolgáltatás igénybevételét, mely révén a kezelt adatai is törlésre kerülnek.

Az adatkezelés időtartama az érintett felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tart. 

4. KAPCSOLAT, VISSZAHÍVÁS KÉRÉSE ÜRLAPOK

A nevezett tartalmakat rögzítő oldalakon az Adatkezelő a kapcsolatfelvételhez az érintett előzetes hozzájárulását követően az alábbi személyes adatok biztosítását tartja szükségesnek:

 • név
 • e-mail
 • telefon
 • üzenet
   

Az esetleges fizetős szolgáltatás igénybevételéhez további személyes adatként a bankkártya száma is elkérhető. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintett személyt, hogy mindezen adatokra a fizetési folyamat teljesítésének érdekében, továbbá az esetleges értesítési kötelezettségek szerződésszerű teljesítési miatt szükségesek.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő által az adatok kezelése addig az ideig tart, ameddig a felhasználó az űrlap kitöltésével megadott hozzájárulását vissza nem vonja. Az érintett személy az űrlap kitöltése után bármikor úgy dönthet, hogy nem szeretne tovább kapcsolatot tartani.

A törlésre a honlapon előírt egyéb módon, továbbá a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt adatkezelői elérhetőségre küldött e-mail vagy postai küldeményként mondhatja le a kapcsolattartást, mely révén a kezelt adatai is törlésre kerülnek.

Az adatkezelés időtartama az érintett felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tart.  

5. AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓ

A Perfect Nova Hungary Zrt. tevékenysége:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Perfect Nova Hungary Zrt.

Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely szolgáltatás

Az adatfeldolgozó elérhetősége: info@perfectnova.hu

Az adatfeldolgozó milyen adatokat kap meg:

 • látogatottsági adatok Google Analytics alapján
 • Az adatfeldolgozót mennyi időre veszi igénybe: határozatlan
   

6. A FELHASZNÁLÓ JOGAI

Az Adatkezelő a hozzá beérkező megkereséseket haladéktanul, de legfeljebb 30 napon belül   megválaszolja, a szükséges intézkedéseket megteszi, a megkeresés küldésével megegyező csatornán (papír alapon, elektronikusan stb..).

A felhasználó, és érintett jogait a 2011. évi CXII. törvény alapján, az ott előírt esetekben és módon   biztosítja az Adatkezelő, az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az e törvényben meghatározott feltételek szerint * 

a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),

b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),

c) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog),

d) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),

e) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).

21. § *  (1) Ha az érintett kérelmét az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására az adatkezelő elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja

a) az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint

b) az érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.

2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti tájékoztatás teljesítését az adatkezelő az elérni kívánt céllal arányosan késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése elengedhetetlenül szükséges a 16. § (3) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott valamely érdek biztosításához.

(3) Ha az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése szerint eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen adatok kezelését korlátozza, az adatkezelő ezen intézkedés tényéről és annak tartalmáról értesíti azon adatkezelőket és adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését megelőzően továbbította, annak érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének korlátozását a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák. 

16. § *  (1) Az előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul az érintett rendelkezésére bocsátja

a) az adatkezelő és - ha valamely adatkezelési műveletet adatfeldolgozó végez, az adatfeldolgozó - megnevezését és elérhetőségeit,

b) az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit,

c) a tervezett adatkezelés célját és

d) az érintettet e törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg, azzal azonos módon vagy az érintettnek címzetten az adatkezelő az érintett számára tájékoztatást nyújt

a) az adatkezelés jogalapjáról,

b) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

c) a kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - köréről,

d) a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról és

e) az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatás teljesítését az elérni kívánt céllal arányosan az adatkezelő késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése elengedhetetlenül szükséges

a) az általa vagy részvételével végzett vizsgálatok vagy eljárások - így különösen a büntetőeljárás - hatékony és eredményes lefolytatásának,

b) a bűncselekmények hatékony és eredményes megelőzésének és felderítésének,

c) a bűncselekmények elkövetőivel szemben alkalmazott büntetések és intézkedések végrehajtásának,

d) a közbiztonság hatékony és eredményes védelmének,

e) az állam külső és belső biztonsága hatékony és eredményes védelmének, így különösen a honvédelem és a nemzetbiztonság vagy

f) harmadik személyek alapvető jogai védelmének biztosításához. 

17. § *  (1) A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az érintettet kérelmére az adatkezelő tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e.

(2) Ha az érintett személyes adatait az adatkezelő vagy a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli, az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az érintett rendelkezésére bocsátja az érintett általa és a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait, és közli vele

a) a kezelt személyes adatok forrását,

b) az adatkezelés célját és jogalapját,

c) a kezelt személyes adatok körét,

d) a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - körét,

e) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának szempontjait,

f) az érintettet e törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését,

g) profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét és

h) az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett intézkedéseket.

(3) Az érintett hozzáféréshez való jogának érvényesítését az adatkezelő az elérni kívánt céllal arányosan korlátozhatja vagy megtagadhatja, ha ezen intézkedés elengedhetetlenül szükséges a 16. § (3) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott valamely érdek biztosításához.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak szerinti intézkedés alkalmazása esetén az adatkezelő írásban, haladéktalanul tájékoztatja az érintettet

a) a hozzáférés korlátozásának vagy megtagadásának tényéről, továbbá jogi és ténybeli indokairól, ha ezeknek az érintett rendelkezésére bocsátása a 16. § (3) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott valamely érdek érvényesülését nem veszélyezteti, valamint

b) az érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az érintett a hozzáféréshez való jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja. 

18. § *  (1) A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő, ha az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat - különösen az érintett kérelmére - haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti (a továbbiakban együtt: helyesbítés).

(2) Mentesül az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség alól az adatkezelő, ha

a) a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy

b) az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

(3) Ha az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározottak szerint az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, annak tényéről és a helyesbített személyes adatról tájékoztatja azt az adatkezelőt, amely részére a helyesbítéssel érintett személyes adatot továbbította. 

19. § *  (1) Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő a (2) bekezdésben meghatározott adatkezelési műveletekre korlátozza az adatkezelést,

a) ha az érintett vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára,

b) ha a 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

c) ha a 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások - így különösen büntetőeljárás - során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig,

d) ha a 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de a 12. § (2) bekezdésében foglalt dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, a 25/F. § (4) bekezdésben meghatározott időpontig.

(2) Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatkezelési korlátozás megszüntetése esetén az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

20. § *  A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, ha

a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) a 4. §-ban rögzített alapelvekkel ellentétes,

ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,

ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy

ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése az 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján alapul,

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy

d) a 19. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

7. A JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Jogainak érvényesítése érdekében az érintett a jogszabályban meghatározottak szerint

a) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint

b) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

NAIH elérhetőségei: https://naih.hu/ugyfelszolgalat-kapcsolat

Az érintett az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen hatáskörrel és illetékességgel bíró bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

8. A TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja magának azt a jogát, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót bármely rendelkezését a Felhasználó érintettek előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan, indokolás nélkül bármikor módosítsa. Adakezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a módosított Adatkezelési Tájékoztatót honlapján legkésőbb a módosított Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépése előtt 8 (azaz nyolc) nappal közzéteszi. Az Adatkezelő választása szerint a módosított Adatkezelési Tájékoztatót honlapján regisztrált Felhasználói részére, a honlapon elérhető Felhasználói fiókon, vagy mind regisztrált, illetve nem regisztrált Felhasználók részére a regisztrációnál megismert eljárási rend vagy a honlap használata során biztosított lehetőségek útján is küldhet közvetlenül értesítést legkésőbb a módosított Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépése előtti 8 (azaz nyolc) napon belül. 

Budapest, 2021.